English

مهری باقری

زبان‌شناس

زادروز: 10 بهمن 1324

زادگاه: تهران

وفات: -

محل دفن:  -

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به پاس سال‌ها خدمات علمی و فرهنگی وی، طی برگزاری مراسم بزرگداشتی در 21 آبان 1387ایشان را به عنوان یکی از مفاخر ایران زمین معرفی کرد