English

عبدالحسین نوایی

مورخ و نسخه شناس

زادروز: 18 مرداد 1302

زادگاه: تهران

وفات:  18 مهر 1383

محل دفن:  تهران

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به پاس سال‌ها خدمات علمی و فرهنگی وی، طی برگزاری مراسم بزرگداشتی در 30 فروردین 1389ایشان را به عنوان یکی از مفاخر ایران زمین معرفی کرد